Latham House Tavern

9 Main Street, Lyme, NH, 03768